Connect with us

Οικονομία

Σε κλοιό διπλής απειλής η MIG, ανησυχία για δανεισμό και κορονοϊό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:18

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της Marfin Investment Group (MIG) δημιουργεί η διπλή απειλή, λόγω κορονοϊού και υψηλών δανειακών υποχρεώσεων, ενώπιον της οποίας βρίσκεται ο επενδυτικός όμιλος που ελέγχει εταιρείες του μεγέθους της Vivartia (Goody’s, Everest, Flocafe, ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης) και Attica (Blue Star, Hellenic Seaways, Superfast Ferries), μεταξύ άλλων.

Η έκθεση του Ομίλου σε ακτοπλοΐα και εστίαση, δύο από τους κλάδους που θα πληγούν περισσότερο τη φετινή χρονιά λόγω των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης του COVID-19, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό. Η διοίκηση ήδη εκτιμά σημαντική υποχώρηση των εσόδων της Attica Group και των Goody’s, Everest, σε ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 40%. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως το πλήγμα του κορονοϊού σε βασικές δραστηριότητες του Ομίλου έρχεται σε μια περίοδο που η MIG κλυδωνίζεται από τις δυσβάσταχτες δανειακές της υποχρεώσεις, συνολικού ύψους 1,5 δις.ευρώ. Μάλιστα η διοίκηση υπό τον CEO, Θ. Παπανικολάου (φωτ.), αδυνατώντας να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της MIG, πρόσφατα ζήτησε – όπως σημειώνεται στις προσφάτως δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις – μια ακόμη μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής δανείων ύψους 254 εκατ. ευρώ.

Συναγερμός από τον ορκωτό

Παρά την προσπάθεια να ωραιοποιηθούν καταστάσεις, η χρηματοοικονομική εικόνα της MIG, όπως αποτυπώθηκε στην περυσινή χρήση, αποτελεί ήδη θέμα ποικίλλων αρνητικών σχολίων. Η ετήσια οικονομική έκθεση της MIG για τη χρήση 2019 που δημοσιοποιήθηκε προ ημερών είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του Ομίλου. Παρά την αύξηση των πωλήσεων και των EBITDA στην περυσινή χρήση, οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παραμένουν υψηλές (29,5 εκατ.ευρώ), ενώ ο καθαρός δανεισμός αντί να μειωθεί, αυξήθηκε.

Τη μεγαλύτερη, ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Grant Thorton. Και αυτό διότι θέτει ζήτημα “Ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας” (going concern) σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό που μόνο ως τυπική λογιστική αποτύπωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Συγκεκριμένα, ο ορκωτός εφιστά την προσοχή στο ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό 225 εκατ. ευρώ και 278,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.  

“H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας  COVID-19  αποτελούν  βασικές  προϋποθέσεις  της  επάρκειας  του  κεφαλαίου  κίνησης  του  Ομίλου  και  της Εταιρείας”, αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.

Ωστόσο, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στο τέλος του 2019 ανήλθαν σε  1,547 δισ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2018. Εξ αυτών, στους κλάδους των τροφίμων-γαλακτοκομικών (Vivartia) αντιστοιχούν σε δάνεια 422,5 εκατ. και των μεταφορών (Attica)  402,2 εκατ . Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των 547,9 εκατ. έναντι ποσού 543,7 εκατ. στο τέλος του 2018.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία στο τέλος του 2019 παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  υπερβαίνουν  τα  κυκλοφορούντα  στοιχεία  του  ενεργητικού  κατά  225 εκατ. ευρώ 278 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όπως επισημάνθηκε στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή. Η διοίκηση, βέβαια, αναφέρει πως “το θέμα αυτό θα επιλυθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωση των δανείων των εταιρειών του Ομίλου”, κάτι που μένει να αποδειχθεί.

Ο κυκεώνας των δανείων

Όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, στο  πλαίσιο  της  Συμφωνίας  Αναδιάρθρωσης που έχει συναφθεί, η οποία προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων, η διοίκηση της MIG απέστειλε (στις 30/4/2020) αίτημα παροχής συναίνεσης προς την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρονική μετάθεση (έως τις 31/7/2020) της ημερομηνίας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων ποσού 253,8 εκατ., αρχικά συμβατικά πληρωτέων την 30/06/2020. Πρόκειται για δύο κοινά ομολογιακά δάνεια αρχικού ύψους 150 εκατ. και 115 εκατ. ευρώ (σ.σ. ανεξόφλητου υπολοίπου 142,5 εκατ. και 86,25 εκατ., αντίστοιχα, στο τέλος του 2019), με το πρώτο που ανήκε στη Fortress να αγοράζεται από την Πειραιώς τον Οκτώβριο του 2019 λίγο πριν τη λήξη του.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η MIG υπέγραψε Συμβάσεις Ενεχυρίασης προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τη συμφωνία με τις οποίες συστήθηκε ενέχυρο 79,6 εκατ. μετοχών της Vivartia και 149 εκατ. μετοχών της Attica. Επιπρόσθετα, παρατάθηκε ως την 31η Ιουλίου 2020 η διάρκεια του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (αρχικού ύψους 460 εκατ.ευρώ), ανεξόφλητου υπολοίπου 295,1 εκατ. ευρώ.

Με βάση τη σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ για την κατάρτιση της τροποποίησης της Συµφωνίας Αναδιάρθρωσης που έχει καταρτίσει η MIG µε την “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” για την αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας συνολικού ύψους 548,85 εκατ. ευρώ προβλέπεται η δέσµευση της MIG να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισµού της µε την εξασφάλιση αναχρηµατοδότησης ή/και µε την διάθεση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών της στοιχείων, µε συµφωνηµένη απώτατη ηµεροµηνία (Long Stop Date) την 31η Ιουλίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, για την απόκτηση των δανείων, ονομαστικής αξίας 548,8 εκατ. ευρώ,  εμφανίζεται να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Comer Group, επενδυτικό κεφάλαιο με εστίαση στο real estate. Η πρόταση του fund για την οποία θετικά διακείμενος, κατά ορισμένες πληροφορίες, φέρεται να είναι ο CEO Θ. Παπανικολάου, θα φανεί άμεσα εάν συνεχίζει να βρίσκεται στο τραπέζι. Πάντως, στην αγορά έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσον μεγάλο μέρος των δανείων ενός ομίλου συμμετοχών του μεγέθους της MIG, με δραστηριότητες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ακτοπλοΐα, μπορεί να περάσει σε ένα fund που έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα επενδύσεις κυρίως σε ακίνητη περιουσία .

Δυσοίωνο το 2020

Όλα αυτά συμβαίνουν με τις επιπτώσεις του COVID-19 να αναμένονται σοβαρές για το σύνολο του 2020. Η διοίκηση του Ομίλου που απασχολεί σήμερα 7.500 εργαζόμενους αναφέρει πως οι αρχικές εκτιμήσεις για τη Vivartia είναι πως για τη ΔΕΛΤΑ και τη Μπαρμπα Στάθης, παρά την προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των επισκεπτών (τουριστικών αφίξεων) της χώρας, οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019. Αντίθετα για τη δραστηριότητα στην εστίαση (Goodys, Everest κλπ) οι  πωλήσεις  στο  σύνολο του  έτους  προβλέπεται  να παρουσιάσουν  μείωση  της  τάξης  του  30%  –  40%  σε  σχέση  με  το  2019,  συνεπεία  κυρίως  της μειωμένης προσέλευσης τουριστών καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ  αναμένεται  και ιδιαιτέρως σημαντική μείωση του EBITDA σε σχέση με το 2019. Μάλιστα η διοίκηση προειδοποιεί πως η σημαντική πτώση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση του  EBITDA  της δραστηριότητας του Ομίλου στην εστίαση το 2020, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικές επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες.

Για την ATTICA οι εκτιμήσεις το 2020 οδηγούν  σε μείωση του κύκλου εργασιών σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, ενώ εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι ο όμιλος ATTICA  θα καταγράψει ζημίες για τη χρήση 2020. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται, ο Όμιλος Attica βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για να μεταφερθούν πληρωμές κεφαλαίων δανείων σε μελλοντικό χρόνο καθώς επίσης εξετάζει την άντληση επιπλέον πιστωτικών ορίων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, οι πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό του 1,067 δις.ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με πωλήσεις ύψους  996,2  εκατ.  την αντίστοιχη  περυσινή  περίοδο. Τα  λειτουργικά  αποτελέσματα  EBITDA  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των 144,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 32,1% σε σύγκριση με 109,6 εκατ. για την αντίστοιχη περυσινή  περίοδο. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 30,9 εκατ.ευρώ (από 55,3 εκατ.ευρώ) και οι ζημιές  μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2019 διαμορφώθηκαν σε 29,5 εκατ., σε σύγκριση με ζημιά 52,4 εκατ. το 2018.

Η MIG αποτιμάται στο Χρηματιστήριο μόλις στα 72,5 εκατ.ευρώ, με τη μετοχή να βρίσκεται σε διαπραγμάτευση στα 0,0772 ευρώ, 15% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.  

Τι απαντά η MIG

Σε ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο η εισηγμένη αναφέρει ότι κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η “Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών” επαναλαμβάνει ότι δεν διαθέτει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία ή μετοχών της εταιρείας από τη δανείστρια και μέτοχο “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” προς τρίτους.

mailto:Nikos.chrissikopoulos@capital.gr” target=”_blank”>mailto:Nikos.chrissikopoulos@capital.gr” target=”_blank”>Nikos.chrissikopoulos@capital.g

Πηγή: Capital.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Covid191 έτος πρίν

Οι Ασθενείς Με COVID-19 Διατρέχουν Αυξημένο Κίνδυνο Για Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Κόσμος2 έτη πρίν

Politico: Η Γερμανία παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τα εμβόλια και η Κομισιόν της δίνει άφεση

Αθλητικά2 έτη πρίν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην προπόνηση στην Τούμπα: Τα “έψαλλαν” στους παίκτες, ζήτησαν στήριξη σε Γκαρσία

Κόσμος2 έτη πρίν

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνέλαβαν τον άντρα που έκλεψε το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής

Covid192 έτη πρίν

Κορωνοϊός -Λέσβος: Στους 36 οι νεκροί της πανδημίας – Τρεις νεκροί από χθες το βράδυ

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορωνοϊός: Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού έως 18 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Σούπερ μάρκετ: Το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 800 νέα κρούσματα του 24ώρου

Covid192 έτη πρίν

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα και 32 νεκροί σήμερα 09/01

Ελλάδα2 έτη πρίν

Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Ξεκινά η διαδικασία

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Νέο ΛΑΘΟΣ σε ανάρτηση του Π. Πολάκη. Το ρήμα “κωλώνω” παράγεται από τον κώλο και όχι από την Κολωνία κ. Πολάκη

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία3 έτη πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Lifestyle2 έτη πρίν

The Voice – Μυρτάλη Νομικού: Όσα δεν ξέρεις για την κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού και της καλλονής Υβόννης Ζαχαρίου (pics,vid)

Ελλάδα3 έτη πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Ελλάδα2 έτη πρίν

«Έπεσε» το δίκτυο της Vodafone – Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Αθλητικά2 έτη πρίν

Φουλ για φούντο η Νότιγχαμ: Νέα ήττα και 21η στη βαθμολογία

Lifestyle3 έτη πρίν

Θυμάσαι την πρώην του ΣΕΦΕΡΛΗ! Τρομερό ΤΟΥΜΠΑΝΟ! Δες την πως είναι σήμερα!

trending