Connect with us

Οικονομία

Πώς θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, σύμφωνα με την Επιτροπή Πισσαρίδη

Της Νένας Μαλλιάρα

Οριστική επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες, σε ορίζοντα 3 – 5 ετών, κυρίως με την αξιοποίηση των ετήσιων κερδών προ προβλέψεων για την αύξηση των προβλέψεων κάθε χρόνο, καθώς και με τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις προβληματικών δανείων, προτείνει το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία της Επιτροπής Πισσαρίδη. Το σχέδιο θεωρεί ακόμη καλύτερη την άμεση επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων μέσω της δημιουργίας bad bank ή μέσω μαζικών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο σκέλος των προτάσεων πολιτικής για τις Τράπεζες, επισημαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα για τις τράπεζες και πηγή πολλών άλλων δυσχερειών (δυσκολία στον δανεισμό προς νέες επιχειρήσεις, αργή ψηφιοποίηση, δανεισμός σε επιχειρήσεις “ζόμπι”) είναι τα προβληματικά δάνεια.

Όπως προτείνεται, μία πρώτη στρατηγική είναι να επιλυθεί το πρόβλημα σταδιακά, σε ορίζοντα 3-5 χρόνων, κυρίως με την αξιοποίηση των ετήσιων κερδών προ προβλέψεων για την αύξηση των προβλέψεων κάθε χρόνο, καθώς και με τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις προβληματικών δανείων. Οι κεφαλαιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν με τη στρατηγική αυτή θα μπορούν να καλυφθούν στο μέλλον, ίσως υπό καλύτερες συνθήκες. Η στρατηγική αυτή περιορίζει τις άμεσες ανάγκες για νέα κεφάλαια, αλλά παρατείνει τα υπάρχοντα προβλήματα.  

Μια δεύτερη στρατηγική, την οποία η Επιτροπή Πισσαρίδη θεωρεί  καλύτερη, είναι να λυθεί το πρόβλημα πιο άμεσα, είτε μέσω της δημιουργίας “κακής τράπεζας” (bad bank) και τη μεταφορά του συνόλου των προβληματικών δανείων σε αυτή, είτε μέσω άμεσων μαζικών τιτλοποιήσεων ή και πωλήσεων προβληματικών δανείων στην αγορά από κάθε τράπεζα χωριστά. Και στις δυο περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες.

Όπως αναφέρεται, η λύση της “κακής τράπεζας” έχει το πλεονέκτημα ότι διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των πιστωτών, καθώς όλα τα προβληματικά δάνεια από μια επιχείρηση συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια στέγη. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα, ιδιαίτερα στην πρακτική εφαρμογή. Η δημιουργία της “κακής τράπεζας” θα απαιτήσει μακρές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα καθώς η κάθε τράπεζα βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τις προβλέψεις. Κατά το διάστημα αυτό, που ενδέχεται να κρατήσει ακόμα και δύο χρόνια, η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα υπολειτουργεί.  

Οι τράπεζες έχουν επίσης προχωρήσει σε σχεδιασμό και υλοποίηση των δικών τους λύσεων η καθεμιά (π.χ. τιτλοποιήσεις), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον SSM, και η ανατροπή των λύσεων αυτών θα έχει κόστος. Μια εναλλακτική λύση είναι η κάθε τράπεζα ανεξάρτητα να προχωρήσει ταχύτερα στην εξυγίανση του δικού της χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων. Υπό τη λύση αυτή, η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τον SSM, θα πρέπει να επιταχύνει το σημερινό τριετές πρόγραμμα μείωσης των προβληματικών δανείων που έχει εγκριθεί από τον SSM, και να θέσει στις ελληνικές τράπεζες τον δεσμευτικό στόχο ότι τα προβληματικά δάνεια ως προς το σύνολο των δανείων θα πρέπει να μειωθούν σε μονοψήφιο αριθμό στο τέλος του 2021 (ενδεχομένως με κάποια πρόβλεψη παράτασης αν η πανδημία συνεχιστεί και το 2021).

Παράλληλα, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα bonus/malus από την κυβέρνηση και τον SSM για αποκλίσεις από τους στόχους και για διατήρηση επιχειρήσεων “ζόμπι” στο χαρτοφυλάκιό τους. Το σύστημα αυτό μπορεί να βασίζεται, ενδεικτικά, σε ευνοϊκότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για τράπεζες που ξεπερνούν τους στόχους τους.

Πτωχευτικό δίκαιο

Η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει αλλαγή του πτωχευτικού δικαίου για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για να εκκαθαριστεί μια επιχείρηση ή να συμφωνηθεί και να επικυρωθεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης μεταξύ των μετόχων και των πιστωτών. Η μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου που προετοιμάζεται κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγές απαιτούνται και στο πτωχευτικό δίκαιο για τα νοικοκυριά.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία είναι πιθανό να απαιτήσουν περαιτέρω παρεμβάσεις στο πτωχευτικό δίκαιο ώστε οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης να γίνουν πιο απλές και προσβάσιμες για τις ΜμΕ, για πολλές από τις οποίες τα χρέη θα γίνουν δυσβάστακτα. Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμη ή δημιουργία ειδικών δικαστηρίων με εξειδίκευση σε θέματα οικονομικού περιεχομένου, όπως αυτά που αφορούν την πτώχευση, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Χρηματοπιστωτική εποπτεία

Το σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να επανασχεδιαστεί στη βάση του διπόλου (1) φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και (2) προστασία των νοικοκυριών, αναφέρει η Επιτροπή Πισσαρίδη.  

Τα δύο τμήματα που αντιστοιχούν στα μέρη του διπόλου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, είτε ως ξεχωριστοί οργανισμοί είτε ως ξεχωριστά τμήματα μέσα στον ίδιο οργανισμό. Το κάθε τμήμα θα πρέπει να έχει ευρεία δικαιοδοσία που να συμπεριλαμβάνει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, κλπ.  

Το μοντέλο των δύο ξεχωριστών οργανισμών, όπως αναφέρει η Επιτροπή Πισσαρίδη, ακολουθείται μεταξύ άλλων στο Ην. Βασίλειο, όπου ή φερεγγυότητα ελέγχεται από την Τράπεζα της Αγγλίας και η προστασία από το Financial Conduct Authority. Το μοντέλο δύο ξεχωριστών τμημάτων μέσα στον ίδιο οργανισμό ακολουθείται στη Δανία, Ιρλανδία και Σουηδία. Η Ευρωζώνη δεν έχει θεσπίσει ακόμα μια υπερεθνική αρχή επιφορτισμένη με το θέμα της προστασίας, αλλά αυτό θα καταστεί μάλλον απαραίτητο αν το εγχείρημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union) προχωρήσει. Στην Ελλάδα, το μέρος της προστασίας θα μπορούσε να ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 Ο ρόλος της ΕΚ θα αναβαθμιζόταν έτσι σημαντικά καθώς αυτή θα επόπτευε μεγαλύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όλες τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ. Οι έλεγχοι θα κάλυπταν επίσης μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων και θα είχαν περισσότερο βάθος. Για παράδειγμα, το αν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει με τρόπο μη συμβατό με το καταστατικό του, ή αν μια τράπεζα προσφέρει χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εκμεταλλεύονται την έλλειψη χρηματοπιστωτικής παιδείας των καταναλωτών, θα έπρεπε να αποτελεί αφορμή για έλεγχο, ενώ αυτό δεν ισχύει γενικά έως τώρα.  

Μια τέτοια αναβάθμιση της ΕΚ θα πρέπει να συνοδευτεί με μεγαλύτερη θεσμική ανεξαρτησία καθώς και με περισσότερους πόρους και σύστημα αξιολόγησης για τα στελέχη. Η ΕΚ θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί ως ξεχωριστός οργανισμός, ή να γίνει ένα ανεξάρτητο τμήμα της ΤτΕ.

Οι αλλαγές στην εποπτεία θα πρέπει να συνοδευτούν με τη βελτίωση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία των μελών του Δ.Σ. μιας εταιρείας από τη διοίκηση της εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους μηχανισμούς εξωτερικού ελέγχου (ορκωτοί ελεγκτές) καθώς και στην εποπτεία των μηχανισμών αυτών από το κράτος.

Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου

Η Επιτροπή Πισσαρίδη επισημαίνει ότι ο ρόλος του ΧΑ θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε το κόστος άντλησης μετοχικού κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις να μειωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με συνδυασμό μέτρων. Ένα μέτρο είναι η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την εισαγωγή στο ΧΑ, καθώς και η άρση των υφισταμένων αντικινήτρων.  

Με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, οι εταιρείες που θέλουν να αντλήσουν μετοχικά κεφάλαια υποχρεούνται να πληρώσουν φόρο 1% επί των κεφαλαίων που αντλούν. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να καταργηθεί. Αντίθετα, θα μπορούσε να δοθεί ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση προς μια εταιρεία που εισάγεται στο ΧΑ, π.χ. χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στα κέρδη για τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή.

Η διαδικασία εισαγωγής θα μπορούσε επίσης να διευκολυνθεί, π.χ. με την επιδότηση του κόστους προετοιμασίας του φακέλου εισαγωγής. Τα παραπάνω κίνητρα θα έδιναν μια ώθηση στις ελληνικές εταιρείες να μεγαλώσουν και να πληρούν τα κριτήρια διαφάνειας που απαιτούνται για την εισαγωγή στο ΧΑ. Μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση προς τις εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑ δικαιολογείται από την ύπαρξη αντικινήτρων που κρατούν τις εταιρείες μικρές. Δικαιολογείται επίσης από τις οικονομίες κλίμακας που υπάρχουν στις αγορές κεφαλαίου: μια πιο μεγάλη αγορά με περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις, προσελκύει περισσότερους επενδυτές προς όφελος όλων των επιχειρήσεων.  

Φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν εναλλακτικά να δοθούν σε νοικοκυριά τα οποία επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες που εισάγονται στο ΧΑ. Τέτοιας μορφής κίνητρα υπάρχουν σε χώρες όπως το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία, και θα μπορούσαν να δίνονται μόνο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ένα άλλο μέτρο που θα συνέβαλε στην αναβάθμιση του ΧΑ είναι η μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος από καθαρά διανεμητικό σε μείγμα διανεμητικού και κεφαλαιοποιητικού.  

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, η θέσπιση του κεφαλαιοποιητικού τμήματος θα μειώσει το βάρος στην εργασία, ενθαρρύνοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές. Μια επιπλέον και σημαντική ευεργετική συνέπεια είναι ότι θα αυξηθεί η αποταμίευση και η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα. Τα παραπάνω μέτρα θα είναι αποτελεσματικά μόνο αν συνδυαστούν με την αναβάθμιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Πηγή: Capital.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Covid191 έτος πρίν

Οι Ασθενείς Με COVID-19 Διατρέχουν Αυξημένο Κίνδυνο Για Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Κόσμος2 έτη πρίν

Politico: Η Γερμανία παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τα εμβόλια και η Κομισιόν της δίνει άφεση

Αθλητικά2 έτη πρίν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην προπόνηση στην Τούμπα: Τα “έψαλλαν” στους παίκτες, ζήτησαν στήριξη σε Γκαρσία

Κόσμος2 έτη πρίν

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνέλαβαν τον άντρα που έκλεψε το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής

Covid192 έτη πρίν

Κορωνοϊός -Λέσβος: Στους 36 οι νεκροί της πανδημίας – Τρεις νεκροί από χθες το βράδυ

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορωνοϊός: Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού έως 18 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Σούπερ μάρκετ: Το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 800 νέα κρούσματα του 24ώρου

Covid192 έτη πρίν

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα και 32 νεκροί σήμερα 09/01

Ελλάδα2 έτη πρίν

Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Ξεκινά η διαδικασία

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Νέο ΛΑΘΟΣ σε ανάρτηση του Π. Πολάκη. Το ρήμα “κωλώνω” παράγεται από τον κώλο και όχι από την Κολωνία κ. Πολάκη

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία3 έτη πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Lifestyle2 έτη πρίν

The Voice – Μυρτάλη Νομικού: Όσα δεν ξέρεις για την κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού και της καλλονής Υβόννης Ζαχαρίου (pics,vid)

Ελλάδα3 έτη πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Ελλάδα2 έτη πρίν

«Έπεσε» το δίκτυο της Vodafone – Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Αθλητικά2 έτη πρίν

Φουλ για φούντο η Νότιγχαμ: Νέα ήττα και 21η στη βαθμολογία

Lifestyle3 έτη πρίν

Θυμάσαι την πρώην του ΣΕΦΕΡΛΗ! Τρομερό ΤΟΥΜΠΑΝΟ! Δες την πως είναι σήμερα!

trending