Connect with us

Οικονομία

Νομοσχέδιο υπ. Εργασίας: Επανένταξη στις 120 δόσεις – Τι αλλάζει στα επιδόματα

Συγκεκριμένα προβλέπεται η παράσταση της υποβολής αιτήσεων για το επίδομα γέννησης μέχρι τέλος του έτους.

Αναφορικά με το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ορίζεται ότι σε περίπτωση παιδιού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το παιδί δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται η διάθεση κενών κατοικιών του τ. ΟΕΚ. νυν ΟΑΕΔ σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

Παράλληλα το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για επανένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων για όσους έχασαν την ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων το διάστημα Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020. Για να ενταχθούν πάλι στη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών θα πρέπει να καταβάλλουν την δόση Νοεμβρίου μέχρι τέλος του Νοεμβρίου.

Διατάξεις κοινωνικής πολιτικής Επανακαθορίζεται η έννοια των αστέγων ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020, στο 100% των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων, που λειτουργούν ανάλογα Κέντρα, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και επαναλειτούργησαν με δυναμικότητα μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Ορίζεται, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπός της στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους και για πέντε (5) ακόμα έτη οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων, σχετικά με την έκδοση παραχωρητηρίων – οριστικών τίτλων κυριότητας ακινήτων στο πλαίσιο της στεγαστικής τους αποκατάστασης καθώς και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δικαιούχων Λαϊκής Κατοικίας.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν οι δικαιούχοι, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, απώλεσαν την προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης.

Ρυθμίζονται θέματα άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής, η έκδοση καθ’ έκαστο έτος κ.υ.α., περί κατανομής των καθαρών εσόδων του εν λόγω Ειδικού Κρατικού Λαχείου.

Επικαιροποιείται η διαδικασία με την οποία επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης στέγης. Στα ευεργετήματα του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνονται η επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού. Επίσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν: το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016, για διάστημα 12 μηνών, εφόσον είναι ΐ) ικανοί προς εργασία και ϋ) εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Μετά τη λήξη του προαναφερόμενού χρονικού διαστήματος, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν, κατά παρέκκλιση των οριζομένων διατάξεων, εκ νέου το Επίδομα Στέγασης, για επιπλέον διάστημα 12 μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το διάστημα αυτό.

Προβλέπεται ότι, η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα ομογενών (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ Δημοσίου, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Συγκεκριμένα:

Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης του επιδόματος (συνέχιση σε υφιστάμενους δικαιούχους ή έναρξη καταβολής του σε νέους αιτούντες).Ορίζεται ανώτατο όριο επιδόματος τα 362,00 ευρώ.Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του και ορίζεται η διαδικασία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.Προβλέπεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων, κατά τη δημοσίευση των -υπό ψήφιση- διατάξεων.Ορίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής.Καθορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Α., ως το αρμόδιο όργανο που χορηγεί το επίδομα και ενώπιον του οποίου ασκούνται τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κόσμος2 εβδομάδες πρίν

Politico: Η Γερμανία παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τα εμβόλια και η Κομισιόν της δίνει άφεση

Αθλητικά2 εβδομάδες πρίν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην προπόνηση στην Τούμπα: Τα “έψαλλαν” στους παίκτες, ζήτησαν στήριξη σε Γκαρσία

Κόσμος2 εβδομάδες πρίν

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνέλαβαν τον άντρα που έκλεψε το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής

Covid192 εβδομάδες πρίν

Κορωνοϊός -Λέσβος: Στους 36 οι νεκροί της πανδημίας – Τρεις νεκροί από χθες το βράδυ

Ελλάδα2 εβδομάδες πρίν

Κορωνοϊός: Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού έως 18 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 εβδομάδες πρίν

Σούπερ μάρκετ: Το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 εβδομάδες πρίν

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 800 νέα κρούσματα του 24ώρου

Covid192 εβδομάδες πρίν

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα και 32 νεκροί σήμερα 09/01

Ελλάδα2 εβδομάδες πρίν

Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Ξεκινά η διαδικασία

Κόσμος2 εβδομάδες πρίν

Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Οι πρώτες εικόνες της τραγωδίας (pics, vid)

Χωρίς κατηγορία7 μήνες πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία7 μήνες πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία7 μήνες πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Ελλάδα7 μήνες πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Χωρίς κατηγορία7 μήνες πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Lifestyle7 μήνες πρίν

MasterChef: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης δίνει το 50% του χρηματικού επάθλου στον Σταυρή

Κόσμος7 μήνες πρίν

Πατέρας ανάγκασε τον 11χρονο γιο του να πιει τρία λίτρα νερό σε 4 ώρες και πέθανε

Ελλάδα8 μήνες πρίν

Βρέθηκαν οι βασιλικές άμαξες στο Τατόι – «Κανείς δεν ήξερε πού ήταν»

Ελλάδα7 μήνες πρίν

EKTAKTO: Νουλέζας – «Κατέρρευσε» η 33χρονη- Μπαίνει σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς κατηγορία7 μήνες πρίν

Έπιασαν την “κοκκινομάλλα” για την αρπαγή της μικρής Μαρκέλλας

trending